Skilmálar og notkun persónuupplýsinga

Vilkår for brug af Samarbejde efter Skilsmisse og oplysning om behandling af personoplysninger

Indledning

Af denne tekst fremgår vilkårene for anvendelse af www.samarbejdeefterskilsmisse.dk, herefter blot betegnet ”Samarbejde efter Skilsmisse” eller ”det digitale forløb”.

Det digitale forløb tilbydes af Samarbejde efter Skilsmisse ApS, som bl.a. har givet Familieretshuset og andre aktører på skilsmisseområdet ret til at gøre det digitale forløb tilgængeligt for borgere i Danmark.

Fremgangsmåde, når tilmelding sker via Familieretshuset

Når Familieretshuset modtager en ansøgning om skilsmisse, er det i visse tilfælde en betingelse for at ansøgningen kan imødekommes, at den obligatoriske del af det digitale forløb: ’SES – for børnenes skyld’ gennemføres.

Til brug for din gennemførelse, sendes der via din e-boks et link til SES-løsningen. Linket indenholder en unik kode. Når du har gennemført den obligatoriske del af det digitale forløb, sendes der via den unikke kode automatisk en meddelelse til Familieretshusets system, der register din gennemførelse.

Fremgangsmåden hedder pseudonymisering og er valgt mhp. at sikre beskyttelsen af dit privatliv og sikker opbevaring af dine personoplysninger.

Dit navn og CPR nr. erstattes kort fortalt med pseudonymer (”koder”), som vil være unikke identifikatorer. Kryptering af personoplysninger er en sikkerhedsforanstaltning, som bl.a. kan anvendes til at sikre fortrolighed i f.eks. kommunikationen mellem afsender og modtager.

Hvis man bruger en tilstrækkelig stærk kryptering, vil oplysningerne umiddelbart blive ulæselige.

Fortroligheden omkring dine personoplysninger er vigtig for os og vi har derfor valgt en stærk kryptering i form af e-boks løsningen.

Det er dog stadig muligt at omdanne de krypterede oplysninger til læseligt format, hvis man er i besiddelse af den korrekte krypteringsnøgle. Derfor er krypterede personoplysninger stadig at betragte som personoplysninger.

Da det udelukkende er Familieretshuset, som er i besiddelse af krypteringsnøglen, er Samarbejde Efter Skilsmisse ikke i stand til at identificere dig.  

Formål og ansvar

Indholdet på Samarbejde efter Skilsmisse er udelukkende til information for brugerne.

Oplysningerne må på ingen måde tages som erstatning for kompetent professionel rådgivning eller behandling af uddannet og godkendt psykolog eller læge. Samarbejde efter Skilsmisse opfordrer alle brugere med helbredsproblemer eller spørgsmål herom til at søge læge.

Indholdet på Samarbejde efter Skilsmisse må ikke og kan ikke bruges som basis for at stille diagnoser eller fastlægge behandling. Samarbejde efter Skilsmisse og Familieretshuset kan på ingen måde drages til ansvar - direkte eller indirekte - for nogen skader eller gener, der måtte være konsekvensen af brug eller misbrug af informationer indeholdt eller forudsat i disse dokumenter.

Ophavsret

Alt materiale på disse sider tilhører ophavsretligt Samarbejde efter Skilsmisse. Materialerne må ikke kopieres, sælges, distribueres eller på anden måde gengives uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Samarbejde efter Skilsmisse.

Brugere kan dog frit printe og anvende materialet til eget privat ikke-kommerciel brug på disse betingelser:

 • At dokumenterne forbliver hele, uredigerede og uden ændringer.
 • At der ikke tages nogen form for betaling for privat udlån af materialet.
 • At Samarbejde efter Skilsmisse ved videregivelse udtrykkeligt angives som kilde og indehaver af ophavsretten, og at disse juridiske informationer vedhæftes.

Beskyttelse af dit privatliv og opbevaring og brug af personoplysninger.

I Samarbejde efter Skilsmisse indsamles der ikke personoplysninger om brugerne. Al henvendelse om oplysninger i skilsmissesagen og om forløbets gennemførelse skal derfor ske til Familieretshuset.

Yderligere oplysninger om beskyttelse af dine personoplysninger og dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen samt kontaktoplysninger i den forbindelse kan findes på Familieretshusets hjemmeside; https://familieretshuset.dk/om-familieretshuset/cookie-datapolitik

Ifølge databeskyttelsesloven skal personoplysninger opbevares sikkert og fortroligt.

Vi benytter os af en international anerkendt standard for informationssikkerhed, ISO 27000 til at sikre en helhedsorienteret tilgang til databeskyttelsen. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

Dine rettigheder efter databeskyttelsesloven

 • Du har ret til at bede om adgang til dine personoplysninger – artikel 15 om indsigtsret
 • Du har ret til at få rettet eller berigtiget eventuelle urigtige personoplysninger – artikel 16 om ret til berigtigelse
 • Du har ret til at få slettet personoplysninger, hvis de ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de er blevet indsamlet eller behandlet – artikel 17 om ret til sletning
 • Du har ret til at opnå begrænsning af behandlingen af dine persondata – artikel 18 om ret til begrænsning af behandling
 • Du har en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring – artikel 21, stk. 2
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger og at anmode om begrænset behandling af dine personoplysninger – artikel 21 om ret til indsigelse
 • Hvis behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning vil ikke påvirke lovligheden af den behandling af dine personoplysninger, der blev foretaget, før du trak dit samtykke tilbage – artikel 7, stk. 3 om betingelser for samtykke
 • Du har ret til at modtage dine personoplysninger i en struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format – artikel 20 om dataportabilitet

Der kan være tilknyttet betingelser og begrænsninger i forhold til ovennævnte rettigheder, og det afhænger af de specifikke omstændigheder, der gør sig gældende i forbindelse med databehandlingen. Eksempelvis vil du typisk ikke kunne få slettet oplysninger fra din sag hos Familieretshuset, da oplysningerne kan få betydning for dine evt. fremtidige sager.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte vores Databeskyttelsesrådgiver.

Hvad er databeskyttelsesrådgiverens opgave?

Det er databeskyttelsesrådgiverens opgave at understøtte, at Familieretshuset lever op til de databeskyttelsesretlige regler. Herudover bistår databeskyttelsesrådgiveren Familieretshusets ledelse og medarbejdere med råd og vejledning om kravene til en sikker håndtering af persondata i henhold til databeskyttelseslovgivning.

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du har konkrete spørgsmål til Familieretshusets håndtering af dine personoplysninger.

Familieretshusets databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på:

E-mail: dpo@Familieretshuset.dk. Skriv i emnelinje: Databeskyttelsesrådgiver. Sikker forbindelse til modtagelse af signerede og krypterede mails.

Post: Familieretshuset, Storetorv 10, 6200 Aabenraa, Att.: ”Databeskyttelsesrådgiver”. 

Du kan bede om en opringning fra vores databeskyttelsesrådgiver.

Personer, som ikke er blevet tilmeldt Samarbejde efter Skilsmisse via Statsforvaltningen, bedes kontakte Samarbejde efter Skilsmisse via følgende e-mail: support@samarbejdeefterskilsmisse.dk. Det anbefales i øvrigt at besøge sektionen med ofte stillede spørgsmål og svar, som findes i bunden af websitets hovedsider.

Senest opdateret den 31 marts 2019